Основните дейности по проекта са:

Дейност 1: Организация и управление на проекта

В рамките на тази дейност е сформиран екип за управление на проекта. Членовете на екипа по проекта са отговорни за цялостната подготовка, изпълнение и отчитане на проекта.


Дейност 2: Изследване и анализ на реализирани ПЧП и възможности за бъдещи ПЧП в Oбщина Гоце Делчев

В рамките на Дейност 2 се проведе профилирано изследване и изготвяне на анализ на нуждите в следните основни направления:

След проведена обществена поръчка дейността бе възложена на подизпълнител. Резултатът от дейността може да се види в Секция Публикации /”Изследване и анализ на реализирани публично-частни партньорства и възможности за бъдещи публично-частни партньорства в Община Гоце Делчев”/


Дейност 3: Преглед на добри практики в реализиране на ПЧП

Основната цел на Дейност 4 бе да се изследват и анализират добри и успешни практики в страни от Европейския съюз, както и анализ на приложимостта им в Община Гоце Делчев. Ключов момент от проучването и анализа ще представляват препоръките за внедряване на конкретни добри практики от опита на европейските държави в Община Гоце Делчев, на чиято база да се развият бъдещи общински стратегии за партньорство между публичния и частния сектор. В рамките на тази дейност екип от общински служители посети две страни от Европейския съюз (Финландия и Гърция) за обмяна на опит в сферата на създаване и управление на публично-частни партньорства.

Резултатът от дейността може да бъде видян от Секция Публикации /„Преглед на добри европейски практики”/


Дейност 4: Разработване на географска информационна система /ГИС/ за Oбщина Гоце Делчев

Като инструмент за управление и информационното осигуряване на възможности за ПЧП се разработи Географска информационна система за Oбщина Гоце Делчев. Тази дейност е от основните и ключови дейности по проекта и има за основна цел активното подпомагане на две основни функции на Общинската администрация:

ГИС ще спомогне за подобряване на комуникацията между общината и партньорите, а така също и за подобряване на информираността на гражданите, бизнеса, НПО и др. Чрез нея ще се гарантира достъп до информация за свободни терени и обекти за осъществяване на инвестиции в региона на общината, което представлява ключова възможност за идентификация и реализиране на ПЧП.

ГИС е уеб-базирана и е достъпна от официалната интернет страница на община Гоце Делчев – www.gotsedelchev.bg , или от този директен линк.


Дейност 5: Интернет рубрика “Публично-Частни Партньорства в Oбщина Гоце Делчев”

В рамките на тази дейност бе създаден настоящия интернет сайт

Основната цел е предоставяне на адекватна и актуална информация на представителите на бизнеса в региона и осигуряване на публичност за проекта, проектните дейности, резултатите от проекта и рекламиране на източника на безвъзмездната помощ – Оперативна програма „Административен капацитет” www.opac.goverbment.bg


Дейност 6: Разработване на методология за управление на ПЧП в Oбщина Гоце Делчев

Дейността се състои в разработване на вътрешно регулативен документ – методология за управление на ПЧП в Oбщина Гоце Делчев. Резултатите от дейността са Методология за управление на публично-частни партньорства в Община Гоце Делчев и Проекто-Наредба за публично-частни партньорства на Община Гоце Делчев, която предстои след обсъждане в Общинския съвет да бъде допълнена и приета.

Методологията и Проект-наредбата ще послужат за основен инструмент за идентифициране, иницииране и реализиране на ПЧП, както и за укрепване административния капацитет на общинската администрация при промотиране принципите и механизмите за осъществяване на ПЧП.


Дейност 7: Организиране и провеждане на семинар на тема: “ПЧП в Oбщина Гоце Делчев”

В проведения семинар участие взеха над 30 представители на целевите групи по проекта - бизнес, НПО и служители в Общинската администрация, отговорни по идентифициране и реализиране на ПЧП. По време на семинара се популяризираха принципите на ПЧП в Oбщина Гоце Делчев, целите и възможностите на географската информационна система, като това ще спомогне за укрепване капацитета на целевите групи при идентифициране, иницииране и реализиране на проекти за ПЧП.

Презентация от семинара можете да изтеглите от този линк.


Дейност 8: Издаване на Наръчник “ПЧП в Oбщина Гоце Делчев”

Дейността включва подготовка, печат и разпространение на 5 000 бр. Наръчник “ПЧП в община Гоце Делчев” сред партньорите на общината, бизнеса и НПО. В наръчника са публикувани и резултатите от изследванията, проучванията и анализите от предходните дейности.

Наръчникът популяризира и създадената ГИС на Oбщина Гоце Делчев като инструмент за осъществяване на ПЧП.

Наръчник “ПЧП в Oбщина Гоце Делчев” може да бъде изтеглен от тук.


Дейност 9: Извършване на външен одит на проекта

След приключване на дейностите по проекта, ще бъде извършен външен одит на проекта от сертифициран одитор.


Дейност 10: Дейности за информация и публичност

Основната цел на тази дейност е:

В рамките на дейността се разработи и разпространи в тираж 5 000 бр. интерактивен мултимедиен продукт за възможностите за ПЧП в общината. Проведени бяха пресконференции за информиране на обществеността и всички заинтересовани страни за възможностите за ПЧП на територията на Oбщина Гоце Делчев и принципите на ПЧП в страната. Изготвени и поставени са 2бр. информационни табла указващи изпълнението на проект финансиран по Оперативна Програма Административен Капацитет. Информационните брошури, създадени в рамките на тази дейност представят стъпките за идентифициране и реализация на ПЧП на територията на Oбщина Гоце Делчев. Брошурата може да бъде изтеглена от тук.