22.11.2010г.

Община Гоце Делчев получи награда на Световния ГИС ден

На 17-ти ноември светът отбеляза Световния Ден на Географските Информационни Системи. За дванадесета поредна година ЕСРИ България организира ГИС Деня в България. Тази година то бе осъществено под патронажа на Министъра по управление на средствата от ЕС г-н Томислав Дончев, с любезното съдействие на Майкрософт България, ГИС Варна и Българска Геоинформационна Компания, и в партньорство с БАСКОМ и ГГФ към Софийския Университет. Както всяка година Световният ГИС Ден бе отбелязан с официален коктейл, в рамките, на който бяха връчени награди за специални постижения в ГИС. Награди бяха присъдени за визия и иновативност в използването на ЕСРИ ГИС технологиите.

В категория "Местна администрация", Община Гоце Делчев бе наградена за "Прилагане на ГИС за повишаване прозрачността на местното управление". Наградата се присъжда за успешното изграждане на Географска информационна система, като част от усилията на общината за улесняване на достъпа на граждани и бизнеса до информация и публичните ресурси и като иновативен инструмент за създаване на Публично-частни партньорства. Наградата бе връчена от търговското аташе на САЩ в България г-н Скот Позил на заместник-кмета на Община Гоце Делчев г-н Валери Сарандев, който бе и ръководител проект "Подобряване на капацитета за ПЧП на Oбщина Гоце Делчев" по ОП Административен капацитет.

Другите награди в категорията получиха:

Търговското аташе на САЩ в България г-н Скот Позил връчва наградата на заместник-кмета на Община Гоце Делчев г-н Валери Сарандев


15.11.2010г.

Община Гоце Делчев ще представи общинския Геоинформационен портал на Национална потребителска конференция под надслов "ГИС в действие"

Община Гоце Делчев е поканена да вземе участие и демонстрира изградената Географска информационна система (ГИС) на предвидената за провеждане на 16 и 17 ноември ЕСРИ Потребителска конференция в х-л Шератон, София.

Географската информационна система е изградена по проект "Подобряване на капацитета за ПЧП на Oбщина Гоце Делчев", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" (ОПАК), Приоритетна ос I "Добро управление", Подприоритет 1.4. "Администрацията - партньор на бизнеса".

Предвижда се участие в конференцията да вземат над 300 ръководители и ГИС експерти от цялата страна, представители на министерства, агенции, общински и областни управи, частни, академични и нестопански организации, работещи в различни сфери. Събитието предоставя форум за обмен на идеи, опит, предизвикателства и възможност за създаване на много нови партньорства.


14.04.2010

В рамките на проект А08-14-26-С/23.03.2009 "Подобряване на капацитета за ПЧП на община Гоце Делчев", Община Гоце Делчев организира заключителна информационна пресконференция за представяне на резултати от дейностите по проекта.

Ще бъде представен и функциониращия Геоинформационен портал изграден по проекта.

Медийната проява ще се състои на 19.04.2010г. от 13.00ч. в Заседателната зала на ЛРС – Сокол, ул.Ал.Стамболийски № 13, ет.2.


07.04.2010

Община Гоце Делчев отправя покана за участие в Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Гоце Делчев".

Текстът на поканата:

Във връзка с изпълнение на проект "Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група в община Гоце Делчев", Община Гоце Делчев кани всички заинтересовани лица да участват като учредители в учредително събрание на сдружение "Местна инициативна група Гоце Делчев", което ще се проведе на 9.04.2010 г. в сградата на ЛРС Сокол, ет. 2, от 10:00 часа.

Заявки за участие и списък с необходимите документи може да се получат в офиса на проекта, Община Гоце Делчев, ул. Царица Йоанна №2, ст. 113

Срок за приемане на заявления е до 17,00ч. на 08.04.2010 г.

За въпроси и информация: тел. 0751/60197 0751/60197, ел. адрес: oba@gocenet.net


Учредяването на МИГ Гоце Делчев е част от дейностите по проект "Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група в община Гоце Делчев" на стойност 164 420 лв. Проектът се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., ОС 4 – ЛИДЕР, чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.


15.03.2010г.

След проведени редица тестове и настройки, Геоинформационният портал на Община Гоце Делчев функционира и е достъпен през официалната интернет страница на Община Гоце Делчев (www.gotsedelchev.bg) или на този адрес.

Порталът е изграден от фирма "ЕСРИ България" ООД гр.София, като част от дейностите по проект 2009 "Подобряване на капацитета за ПЧП на община Гоце Делчев", съгласно договор за безвъзмездна финансовата помощ с Оперативна програма "Административен капацитет".

Географската информационна система (ГИС) предлага свободен достъп до кадастралния и регулационен план на гр.Гоце Делчев и землище на гр.Гоце Делчев. Цифрови кадастрални данни за останалите землища на територията на общината ще бъдат публикувани след приключване на процедурата по предоставянето им от Министерство на земеделието и храните.

Порталът съдържа регистри за Общинска собственост, Местно самоуправление, Устройство на територията, Образование, Концесии и др.

Основната цел на ГИС е ускоряване и подобряване на процеса на обслужване на гражданите и бизнеса, предоставяне на свободен достъп чрез интернет на информация, регламентирана съгласно закона като публична.


17.02.2010г.

Община Гоце Делчев организира информационна проява за представяне на проект А08-14-26-С/23.03.2009 "Подобряване на капацитета за ПЧП на община Гоце Делчев".

Програмата предвижда пресконференция за запознаване на обществеността с целите, дейностите, напредъка в изпълнението им и постигнатите резултати по проекта. Поканени са представители на медиите, неправителствени организации, бизнеса, граждани и др.

След представяне на проекта, се предвижда провеждане на двудневен семинар на тема: "Публично-частните партньорства в община Гоце Делчев". Лектори ще бъдат висококвалифицирани специалисти в областта на публично-частните партньорства. Ще бъдат представени Същност и характеристики на ПЧП, Методология за управление на ПЧП, Добри европейски практики в прилагането на ПЧП, Дискусионна сесия – правни аспекти и законодателство, икономическа и финансова среда за реализиране на ПЧП.

Двете прояви ще започнат от 09.00ч. на 19 и 20.02.2010г. в хотел "Интер Ризорт Пирин" (бившата почивна станция на "Булгартабак", в курортна местност "Попови ливади".

Мероприятията са част от дейностите по проект "Подобряване на капацитета за ПЧП на община Гоце Делчев", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Програма: