Възможности за реализация на нови ПЧП в община Гоце Делчев:

Общината разполага с язовири и микроязовири, които предоставя на частни инвеститори за производство на риба, отглеждане на водоплаващи птици, за спорт и туризъм.