На база проведените обществени поръчки, бяха избрани подизпълнители с подходящ опит и квалификация в изпълнението на предвидените дейности.


С възлагане на услуга с договор, Институт за управление на проекти гр.София извърши „Изследване и анализ на реализирани публично-частни партньорства и възможности за бъдещи публично-частни партньорства в Община Гоце Делчев”, като част от Дейност 2 по проекта.


Същата организация изготви и „Методология за управление на публично-частни партньорства в Община Гоце Делчев” и „Проекто-Наредба за публично-частни партньорства на Община Гоце Делчев”, като част от Дейност 6 по проекта.


Изпълнението на Дейност 3 по проекта бе възложено на Е.С.Ф Консултинг ЕООД, гр.София, като резултата от дейността е извършеният „Преглед на добри европейски практики” в областта на ПЧП.Като крайна обобщаваща резултатите от предходните дейности, бе изготвен Наръчник за "Публично-частни партньорства в Община Гоце Делчев".