Основната потребност на целевите групи, която ще бъде задоволена чрез изпълнението на проекта е за ползотворно сътрудничество на общинската администрация в град Гоце Делчев с представителите на бизнеса чрез публично частни партньорства. Публичната администрация има и няколко икономически проблема, който произтичат на първо място от множество публични цели, което затруднява измерването на извършената работа на администрацията и като резултат води до слабата ефективност в икономически план. На второ място това са недостатъчно съвършените механизми за обективно измерване на публичните потребности и за управление на публичните разходи. И не на последно място ще отбележим, че технологията на административната дейност невинаги е икономически обоснована.

В тази връзка административните звена и техните служители се нуждаят от оптимизация на техния капацитет, административна уредба и практика, с оглед повишаване на тяхната ефективност, ефикасност и прозрачност на етапите на разработване, договаряне, изпълнение и наблюдение. Проектът ще допринесе за удовлетворяването на тази потребност посредством осъществяване на преглед на осъществяваните дейности и постиганите резултати посредством провеждане на обществени поръчки, запознаване с международния опит и въвеждане на добри практики за предприемане на ПЧП, придружено от изготвянето на методически работни помагала и др.

Друга значима потребност на публичната администрация е повишаването на нейната прозрачност и на ролята на обществените обсъждания при разработването и осъществяването на инициативи за местно развитие и услуги за населението. Тези потребности са установена от редица обзори и изследвания на националните и международни практики за провеждане на обществени поръчки и осъществяване на публично-частни партньорства, и в тази връзка българските национални институции пред последните години разработват редица национални ръководства, помагала и други методически пособия. Наличието на значително преобладаваща и устойчива обществена нагласа за неудовлетвореност и скептицизъм от ефективността на държавната политика за опазване на потребителския интерес и особено за превенция и противодействие на корупционни практики в администрацията.

Втората целева група по проекта е местната общност на Oбщина Гоце Делчев, разглеждана като съвкупност от бизнеса, гражданите и техните организации. Причината за избора на тази целева група е тяхната роля като участници в цялостния процес на ползване на публични услуги и по специално при осъществяване на ПЧП: като преки ползватели на услугите, косвени реципиенти на евентуални нейни странични ефекти, и участници в хода на тяхното създаване, изпълнение и контрол.

Във връзка с протичащия процес на обновяване на цялостния национален подход за осъществяване на тези дейности, местната общност има нуждата от информиране за новите направления и примери за добри практики, а също от осигуряване на възможности за практическо осъществяване на своята роля, с цел създаването на по-добро разбиране и на модерна култура за дискусионно партньорство със звената на местната администрация, а също между представители на различни виждания за начина на местно развитие – за постигане на взаимоизгоден компромис и консенсус.