Основната форма, под която функционират досега осъществените публично-частни партньорства в община Гоце Делчев са концесията, договори за възлагане на услуги и съвместни дружества.

В първата група, като успешни ПЧП са определени:


След проведени процедури по ЗОП гореизброените дейности са отдадени на фирми както следва:


Като проблемни ПЧП, такива които поради икономическата криза или други причини все още не са стартирали са: