Възможности за реализация на нови ПЧП в община Гоце Делчев:

Довършване на почти изградените Защитено жилище и Дом за стари хора на терена на бившите казарми. В момента липсата на средства стопира приключването на строително-ремонтните дейности. Домашния социален патронаж също е възможност за реализиране на партньорски проект в сферата на предоставяне на социални услуги. При наличие на инициатива от частен партньор (НПО, частна фирма и др.) за реализиране на ПЧП за предоставяне на специализираната услуга, общината е в готовност да придвижи съвместен проект под формата на ПЧП.