Проект „Подобряване на капацитета за ПЧП на Oбщина Гоце Делчев” бе разработен и получи финансиране по Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК), Приоритетна ос I “Добро управление”, Подприоритет 1.4. “Администрацията - партньор на бизнеса”. Проектът е с продължителност от 12 месеца, считано от датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ 23.03.2009г.

Общата цел на проекта е:

Да се постигне по-оптимално и ефективно използване на публичните ресурси чрез ПЧП на територията на Община Гоце Делчев.


Специфичните цели са:


Целевите групи по проекта са:

Общинската администрация е избрана за целева група на проекта във връзка с нейните административни и функционални отговорности по осъществяването на политиката на общината, по осъществяване на аутсорсинг и обществени поръчки, по специално посредством осъществяването на различни разновидности на ПЧП. Местната общност на бизнеса, гражданите и техните организации, от своя страна, са втората страна при публично-частните партньорства, които допринасят за по-ефективно и качествено предоставяне на услуги за населението. Това определя и особеното значение на тази целева група.