Възможности за реализация на нови ПЧП в община Гоце Делчев:

Използване на общински терени за реализиране на проекти за ПЧП в областта на ВЕИ (възобновяеми енергийни източници). Изграждане на фотоволтаични централи и ветроенергийни паркове за производство на електричество. Общината разполага с общински терени земеделска и неземеделска земя , които дават възможности за разгръщане на този нов вид индустрия чрез форма на ПЧП. Условията за използване на слънчевата енергия в общината са изключително благоприятни – общината е на едно от първите места в страната по брой дни слънцегреене.